Зацврстување на тиња од копачки со систем за стабилизација на почвата Јичен