Шнеделот со багер ефикасно ја буши дупката за фотоволтаичниот куп